Русско-армянский разговорник

Учим русский язык, Птицы/Սովորում ենք ռուսերեն, Թռչուններ


Видео на Запорожском портале


hy Պողոս առաքյալը հենց այդ մասին գրեց. «Ինչ որ գրուեցաւ՝ մեր սովորելու համար գրուեցաւ, որ համբերութեամբ եւ գրքերի մխիթարութեամբը յոյսն ունենանք» (Հռովմայեցիս 15։ 4)։

JW_2017_12
ru Вот что писал апостол Павел: «Все написанное прежде было написано для нашего наставления, чтобы благодаря нашей стойкости и утешению из Писаний мы имели надежду» (Римлянам 15:4).

hy Քվեբեկում ռահվիրաների մեծ պահանջ կար ֆրանսախոս մարդկանց քարոզելու համար։ Ուստի 1958–ի դեկտեմբերին քրոջս՝ Ռուբիի հետ սկսեցինք ֆրանսերեն սովորել։

JW_2017_12
ru Существовала большая потребность в пионерах, которые могли бы проповедовать франкоязычному населению Квебека, поэтому в декабре 1958 года мы с моей сестрой Руби начали изучать французский язык.

hy ԱՎԵԼԻ քան 3 000 տարի առաջ ապրած Հոբ նահապետը հասկանում էր, որ երկնքի թռչուններին նայելով՝ կարելի է շատ բան սովորել այն մասին, թե որքան հրաշալի են Աստծու ձեռքի գործերը։

JW_2017_12
ru БОЛЕЕ 3 000 лет назад богобоязненный человек по имени Иов осознал, что птицы могут многое рассказать о Творце.

hy Սկսնակը, որը վճռել է լավ նետաձիգ դառնալ, աստիճանաբար սովորում է, թե որքան ուժեղ պետք է քաշի լարը, հաշվի է առնում քամու ուղղությունն ու ուժգնությունը եւ շարունակ ջանքեր է թափում։

JW_2017_12
ru Проявляя настойчивость, новичок постепенно узнает, с какой силой нужно натягивать тетиву, как делать поправку на ветер.

hy Պողոս առաքյալը պատվիրել էր Տիմոթեոսին կրթել հավատարիմ մարդկանց, սակայն նա պատվիրել էր ոչ միայն ճշմարտությունները սովորեցնել այդ տղամարդկանց, այլ նաեւ քաջալերել, որ նրանք էլ ուրիշներին սովորեցնեն։

JW_2017_12
ru Он обратил внимание на то, что апостол Павел велел Тимофею не только обучать верных людей основным истинам, но и побуждать их делиться своими знаниями с другими.

hy * Ուսանողները շենացվա՞ծ են եւ նրանք զգո՞ւմ են ոգեշնչում գործելու համաձայն այն սկզբունքների, որոնք նրանք սովորել են:

LDS
ru * Получают ли студенты назидание и испытывают ли они вдохновение на то, чтобы поступать в соответствии с изученными ими принципам?

hy Փրկիչի ուսմունքները սովորելիս Ղուկաս 8-9-ում, փնտրեք այն ճշմարտությունները, որոնք կարող են ուղղորդել ձեզ, երբ ձեզ վիրավորված եք զգում ուրիշների գործողություններից կամ խոսքերից:

LDS
ru Изучая учения Спасителя в Евангелии от Луки 8–9, найдите истины, которые могут направлять вас, когда вы чувствуете себя обиженным действиями или словами других людей.

hy Աստծու մասին ի՞նչ կարող ենք սովորել Աստվածաշնչից։

JW_2017_12
ru Что мы можем узнать о Боге из Библии?

hy 25 Հիսուսը մի վայրում էր, որտեղ կարող էր առավել մոտ զգալ իր երկնային Հորը՝ Եհովային, եւ ավելի շատ բան սովորել նրա մասին։

JW_2017_12
ru 25 К счастью, Иисус находился в том единственном месте, где он чувствовал себя ближе всего к своему небесному Отцу, Иегове, и жадно впитывал все, что узнавал.

hy Այն բանից հետո, երբ կինը լվաց եւ յուղով օծեց Հիսուսի ոտքերը, վերջինս, մինչ կասեր, որ նրա մեղքերը ներված են, մի օրինակ բերեց՝ կարեւոր դաս սովորեցնելով իր հյուրընկալին՝ Սիմոնին։

JW_2017_12
ru После того как женщина вымыла и помазала ноги Иисуса, но до того, как он сказал ей: «Прощаются твои грехи», Иисус привел наглядный пример, чтобы объяснить хозяину дома, Симону, одну важную мысль.

hy 2 Քանի որ բոլոր անկատար մարդիկ դժվարանում են ինքնատիրապետում ցուցաբերել, մենք պետք է ցանկանանք սովորել, թե ինչպես հաղթանակով դուրս գալ մեր ցանկացած թերության դեմ պայքարում։

JW_2017_12
ru 2 Поскольку всем несовершенным людям самообладание дается нелегко, у нас должно быть желание узнать, как победить в борьбе со своими слабостями.

hy Ես այս երեխային ամեն ինչ կարող եմ սովորեցնել,

TED
ru Я бы мог научить её чему угодно,

hy Մենք հայտարարում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին Աստծո թագավորությունն է երկրի վրա՝ միակ վայրը, որտեղ մարդիկ կարող են գալ սովորելու փրկության ճշմարիտ վարդապետություններ եւ գտնելու սուրբ քահանայության իշխանությունը:5

LDS
ru Мы заявляем, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней есть Царство Божье на Земле, единственное место, куда могут прийти люди, чтобы познать истинные доктрины спасения и найти власть святого священства5.

hy Ժառանգական առանձնահատկությունները, սոցիալ–տնտեսական պայմանները, սնունդը, ֆիզիկական ակտիվությունը եւ աշխարհագրական դիրքը կարող են ազդել դաշտանի սկսվելու ժամանակի վրա։

JW_2017_12
ru На время начала менструации влияют разные факторы: гены, экономическое положение, питание, физическая активность, высота над уровнем моря.

hy * Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել հատված 5-ից այն մասին, թե ինչպե՞ս Տերը մեզ կդատի։

LDS
ru * Какую истину мы можем почерпнуть из стиха 5 о том, как Господь будет судить нас?

hy նման կերպ սովորելուց հետո,

TED
ru написать на доске

hy * Ի՞նչ ենք սովորում այս հատվածներից նրանց մասին, ովքեր հոգեւոր աշխարհում են, ովքեր մահկանացու կյանքի ընթացքում չընդունեցին ավետարանը կամ էլ այն լսելու հնարավորություն չունեցան:

LDS
ru * Что мы узнаём из этих стихов об обитателях духовного мира, которые не приняли Евангелие или не имели возможности получить его в этой жизни?

hy Աստվածաշնչի այս շաբաթվա ընթերցանությունից ի՞նչ ես սովորել Եհովայի մասին։

JW_2017_12
ru Что ты узнал об Иегове, читая Библию на этой неделе?

hy Երբ ես սկսեցի սովորել ավագ դպրոցում, ինձ հնարավորություն տվեցին աշխատելու գործարանում։

LDS
ru Когда я перешел в старшие классы, меня повысили: теперь я работал на фабрике.

hy Հնազանդության մասին ի՞նչ կարող ես սովորել Հիսուսից։

JW_2017_12
ru Чему ты можешь научиться у Иисуса в связи с послушанием?

hy Հաջորդ օրը Մերին բաժանեց իրենց բնակարանի անավարտ նկուղի մի հատվածը, որպեսզի Ռոբերտը սովորելու տեղ ունենար, որտեղ նրան ոչ ոք չէր խանգարի։

LDS
ru На следующий день Мэри отгородила часть необжитого цокольного этажа их дома, чтобы у Роберта было место для занятий, где его бы никто не отвлекал.

hy Որպես Եկեղեցու անդամներ մեզ հորդորել են փորձել կամ ապացուցել (կամ ստուգել) այն բաները, որոնք մենք կարդում, լսում կամ սովորում ենք։

LDS
ru Нас, членов Церкви, увещевают испытывать и исследовать то, что мы читаем, слышим, или то, чему нас учат.

hy Մինչ ավելին ենք սովորում Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք ավելի մեծ հավատ ենք ձեռք բերում Նրա հանդեպ եւ բնականաբար ցանկանում ենք հետեւել Նրա օրինակին։

LDS
ru Все больше узнавая об Иисусе Христе, мы развиваем более глубокую веру в Него, и у нас возникает естественное желание следовать Его примеру.

hy Եթե նա կարող է տեսնել այս պատկերն իր ուղեղում, կկարողանա սովորել նաեւ վերահսկել այն:

TED
ru Если он может увидеть этот рисунок в своём мозге, он может научиться им управлять.

hy Եւ բոլոր օրը չէին դադարում տաճարումը եւ տներումը սովորեցնել եւ Յիսուս Քրիստոսին աւետարանել» (Գործք 5։ 40–42; 13։ 50–52)։

JW_2017_12
ru И каждый день в храме и по домам не переставая учили и возвещали благую весть о Христе, Иисусе» (Деяния 5:40—42; 13:50—52).
Источник: https://hy.glosbe.com/hy/ru/սովորել

Опубликовано: 28.12.2017 | Автор: Лилиана

Рейтинг статьи: 5

Всего 10 комментариев.


25.01.2018 Игнатий:
Им анунэ Вы понимаете по-русски? Дук хасканумек русерен?Инчвор мек хасканума русерен? Я вас не понимаю. Ес дзез чем хасканум.

23.01.2018 stapserrapp73:
Ruseren Aybbenaran Poqreri Hamar - Robert Sahakyanci Fiilme - Продолжительность: 42:11 Armenia France 692 640 просмотров.

17.01.2018 smithylbrawtur:
Սովորել նոր լեզու անվճար. Սովորել օտար լեզու. Ի՞նչ լեզու եք ուզում սովորել.

23.01.2018 ljufifevche:
Раздел 1. Речевой этикет и повседневное общение - Хосакцакан варвелакарг ев аменорйа хахордакцум. Приветствие и прощание - Вохчуйн ев хражешт. Здравствуй! - Барев! Здравствуйте!

28.12.2017 Поликсена:
02:24. Ruseren Aybbenaran Poqreri Hamar - Robert Sahakyanci Fiilme. 42:11. Учимся считать sovorenq hashvel ruseren 2016. 01:14.

13.01.2018 odcispe:
Разговорник армянского языка Здравствуйте! - Барев дзез! Доброе утро! - Барии луйс! Добрый день! - Бари ор! Добрый вечер! - Бариереко! Как дела? - Вонц э горцерд? До свидания.